Accountancy

Hogere kwaliteit van controles en bijdragen aan effectieve prikkels voor accountants­(organisaties)

Het toezicht op accountantsorga­ni­­saties blijft gericht op het verhogen van de kwaliteit. In Nederland, en wereldwijd, is sprake van een aanhoudend probleem met de kwaliteit van wettelijke controles. Om te bevorderen dat de sector een duurzame kwaliteitsslag realiseert blijft de AFM onderzoek doen naar de kwaliteit van wettelijke controles, en de realisatie van de kwaliteitsgerichte cultuur. Gezien recente rechterlijke uitspraken is een effectieve wettelijke handhavingsmogelijk­heid richting accountantsorganisaties voor tekortkomingen in individuele controles een belangrijk punt voor de AFM.

Doorontwikkelen toezichtaanpak

De AFM richt haar toezicht op het beïnvloeden van de rol van auditcomités en herijkt de aanpak voor dossieronderzoeken. De AFM is van mening dat auditcomités een grotere rol moeten spelen bij het verbeteren van kwaliteit, specifiek door hun invloed te gebruiken bij de selectieprocedure van accountant(organisaties) en het mitigeren van perverse prikkels in het verdienmodel van de accountant.

De AFM zal zich meer richten op het beïnvloeden van auditcomités om deze rol te pakken. Indien wenselijk zal de AFM verzoeken om aanvullende wettelijke instrumenten. Daarnaast vernieuwt de AFM haar onderzoeksmethodiek continu en onderzoekt ze hoe een kortere doorlooptijd kan worden gerealiseerd en meer ‘datapunten’ van de kwaliteit van de wettelijke controle worden gegenereerd.

Aandacht voor structuur van de sector

De AFM neemt deel aan de discussie over een eventuele wijziging van de structuur van de accountancysector. De AFM vraagt aandacht voor mogelijke perverse prikkels in de structuur van de accountancysector die een belemmering vormen voor een duurzame borging van hoge kwaliteit van de controles.

Er vindt een discussie plaats over deze prikkels en kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De AFM neemt zowel nationaal als internationaal deel aan deze discussie. In Nederland in het kader van het onderzoek van de Commissie Toekomst Accountancysector en internationaal binnen onder meer IFIAR en CEAOB.

Bevorderen integrated reporting

Vernieuwingen en innovatie worden omarmd, in de sector én in het toezicht. Niet-financiële prestaties voor ondernemingen worden steeds belangrijker; ondernemingen dienen die op te nemen in de verslaggeving en accountants dienen in de controle daarvan aandacht te besteden. De AFM wil integrated reporting bevorderen, met name gericht op eerlijke en transparante duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast ontwikkelt de AFM datagedreven toezicht op verslaggeving verder door.

Niet-financiële prestaties voor ondernemingen worden steeds belangrijker
We doen onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles en de realisatie van de kwaliteitsgerichte cultuur

Minder prioriteit voor niet-OOB-accountantssorganisaties

De AFM gaat graag de dialoog aan met het ministerie van Financiën, brancheverenigingen en andere stakeholders om te onderzoeken hoe het toezicht op niet-OOB-accountantsorganisaties het beste kan worden georganiseerd.

De AFM is van mening dat in de huidige toezichtstructuur, met rollen voor de NBA en SRA, de onafhankelijkheid en uniformiteit van het toezicht nog niet voldoende is geborgd. Tot die tijd krijgt het niet-OOB-toezicht minder prioriteit dan het OOB-toezicht. De AFM heeft beperkte capaciteit en richt zicht op wat de grootste maatschappelijke impact realiseert.

Internationale samenwerking

En verder onderstreept de AFM de nut en noodzaak van internationale samenwerking. De AFM richt haar aandacht vooral op de discussie omtrent de sectorstructuur, onderzoek naar audit quality indicators, de beïnvloeding van standaarden en de invulling van het direct toezicht op (grensoverschrijdende) accountantsorganisaties.

Accountancy in onze agenda

Deel deze pagina

Printversie?