Assetmanagement

Een duurzaam bedrijfsmodel van vermogens­beheerders en zorgvuldige behandeling van cliënten

De markt voor vermogensbeheer is in Nederland van groeiend belang. Er vindt stapsgewijs een verschuiving plaats van bank­financiering naar meer kapitaalmarktfinanciering. Ondanks de lage rente, strengere prudentiële regels en verminderde fiscale voordelen kiezen consumenten nog niet massaal voor vermogensbeheer als alternatief voor sparen om vermogen op te bouwen.

Een langdurige lage rente zorgt er echter wel voor dat vermogens­beheer een belangrijkere rol kan gaan spelen in de opbouw van vermogen via goed advies en beheer van vermogen en een juiste balans tussen risico en diversificatie. Goedkope alternatieven als passief beleggen spelen daar een belang­rijke rol in. Europese initiatieven voor de kapitaalmarktenunie versterken de rol die vermogensbeheer kan vervullen.

De AFM verwacht van vermogensbeheerders dat zij hun bedrijfsmodel op een verantwoorde manier invullen, met oog voor de duurzame maatschappelijke uitdagingen en het belang van cliënten.

Grip op beheerste en integere bedrijfsvoering door marktpartijen

Het landschap van de vermogensbeheermarkt is aan sterke verandering onderhevig en dit plaatst het toezicht voor nieuwe uitdagingen. Zo is grensoverschrijdende dienstverlening dankzij digitalisering en geharmoniseerde wet- en regelgeving sterk vergemakkelijkt en zal digitalisering de komende jaren een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van efficiëntie in hun processen en waarde via onder andere het gebruik van data-analyse.

Vermogensbeheerders maken steeds meer gebruik van ketenpartijen in administratie, risicomanagement of bewaarbedrijf, mede als gevolg van de (internationale) specialisatie van dienstverlening. Uitbesteding- en concentratierisico’s worden daardoor groter. De AFM verwacht van marktpartijen dat zij in de versnipperde markt voldoende grip houden op de beheerste en integere bedrijfsvoering binnen de gehele keten.

Zorgvuldige behandeling van cliënten

De AFM streeft naar een zorgvuldige behandeling van cliënten in het professioneel vermogensbeheer. Risicobeheer, vermogensscheiding, beleggingsprocessen en klantprocessen moeten zijn ingericht in overeenstemming met de omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de activiteiten. Kosten dienen in balans en transparant te zijn.

Vermogensbeheerders moeten een beleggingsbeleid voeren dat overeenkomt met de beloften aan de belegger. Daarbij is duurzaamheid een substantieel onderdeel geworden van de beleggingspropositie en daarmee van het risicobeheer. De AFM houdt kritisch toezicht op de steeds vaker voorkomende claim van duurzaam beleggen.

Continuïteit individuele ondernemingen én stabiliteit van de hele markt

Financiële stabiliteit in de vermogensbeheermarkt is cruciaal. Door de verschuiving van bank- naar marktfinanciering is de aandacht voor financiële stabiliteit in de vermogensbeheermarkt van toenemend belang. Nederlanders leunen sterk op vermogensbeheer voor de oudedagvoorziening of als vangnet voor financiële schokken.

Niet alleen is de continuïteit van individuele ondernemingen een belangrijk uitgangspunt voor de AFM, maar ook de stabiliteit van de gehele markt. Op die markt zijn vermogensbeheerders, andere financiële instellingen en onderliggende beleggingen immers sterk verweven.

De stabiliteitsvraagstukken van vermogensbeheer is een onderdeel van de bredere stabiliteitstaak van de AFM. De AFM richt zich in haar stabiliteitstaak ook op de stabiliteitsrisico’s die voortkomen uit de kapitaalmarkt, die met brexit een stuk groter en relevanter kunnen gaan worden.

Ook vallen gedragsrisico’s die (in potentie) belangrijke financiële markten, grote groepen consumenten of financiële instellingen raken binnen de verantwoordelijkheid van de AFM.

Efficiënter toezicht door data

Het toezicht op de vermogensbeheermarkt maakt gebruik van de kansen op het gebied van digitalisering en automatisering in het toezicht. Vermogensbeheerders moeten voldoen aan een groot aantal eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering, personen en processen. Voor veel van deze eisen geldt dat het toezicht een efficiëntieslag maakt door met behulp van data inzicht te krijgen in de naleving hiervan.

Nederlanders leunen sterk op vermogensbeheer voor de oudedagvoorziening of als vangnet voor financiële schokken.

Assetmanagement in onze agenda

Assetmanagement in ons jaarverslag

Deel deze pagina

Printversie?