Invloedrijk

Om onze toezichtdoelen te bereiken, hebben we drie AFM-brede prioriteiten: proactief, datagedreven en invloedrijk. Hieronder leest u over hoe we onze (inter)nationaal invloedrijke rol willen uitoefenen.

De AFM heeft een invloedrijke rol in zowel het nationale als het internationale speelveld. In Nederland speelt de AFM een invloedrijke rol bij de totstandkoming van nieuwe financiële wetgeving en de AFM neemt deel aan voor haar relevante beleidsdiscussies. De AFM ziet het ook als haar taak om op de hoogte te zijn van de impact van nieuw beleid op financiële partijen en deze partijen hier tijdig over te informeren.

Daarnaast is Europese regelgeving van groot belang voor de Nederlandse financiële markt. De meeste nieuwe wetgeving vindt zijn oorsprong in Europa. Voor eerlijke financiële markten in Nederland is het voor de AFM daarom belangrijk om ook invloed uit te oefenen op Europese beleidsdiscussies. De AFM staat in deze discussies voor kwalitatief hoog toezicht en een consistente implementatie, overal in Europa. Bovendien neemt het gewicht van de AFM in Europa toe, onder andere door de komst van brexitpartijen naar Nederland. Er zal daardoor in toenemende mate naar de AFM worden gekeken als het gaat om kapitaalmarktregulering, maar ook als het gaat om terreinen als digitalisering en duurzaamheid, waar de AFM vooruitstrevend is in Europa.

Om dit te kunnen bereiken is internationale samenwerking met Europese toezichthouders noodzakelijk. Dit AFM werkt hierbij ook nauw samen met bijvoorbeeld de Britse toezichthouder de FCA, omdat veel instellingen een deel van hun werkzaamheden in Londen blijven verrichten.

Invloedrijk in nationale beleidsdiscussies

De AFM draagt bij aan nationale beleidsdiscussies om de grootste risico’s in de markt efficiënt te kunnen oplossen. Voor de AFM is het van belang om over de juiste bevoegdheden te beschikken om de grootste risico’s te kunnen oplossen. Bovendien kan de expertise van de AFM op het gebied van het financiële toezicht in belangrijke mate bijdragen aan een hogere kwaliteit van de regelgeving.

Daarom is de AFM vertegenwoordigd in relevante beleidsfora en draagt zij bij aan nationale beleidsdiscussies. In dit kader is ook van belang dat de AFM voldoende middelen tot haar beschikking heeft om haar taak te kunnen uitvoeren en dat zij een onafhankelijke rol heeft. Hiertoe is het belangrijk dat de AFM actief over de door haar behaalde resultaten communiceert.

De AFM heeft reeds een invloedrijke rol bij de totstandkoming van nationale wetgeving en blijft zich in deze hoedanigheid inzetten voor eerlijke financiële markten.

Risico’s internationaal adresseren

De AFM richt zich in internationaal verband op de onderwerpen die belangrijk zijn voor Nederland. De Nederlandse financiële sector is onlosmakelijk verbonden met de Europese markt. Nederlandse partijen zijn internationaal actief en Europese partijen bedienen Nederlandse klanten.

Hierdoor heeft de AFM te maken met risico’s voor de Nederlandse markt die volgen uit deze internationale verwevenheid. Internationale samenwerking is noodzakelijk om deze risico’s te adresseren en de internationale inzet van de AFM is daar dan ook op gericht. De AFM heeft een duidelijke visie hoe deze risico’s geadresseerd moeten worden en zet zich daar internationaal voor in.

Internationale voortrekkersrol

De AFM vertegenwoordigt Nederland in internationale gremia met kennis van hoog niveau en werkt effectief samen. De AFM heeft een voortrekkersrol op het gebied van kapitaalmarkttoezicht, consumentenbescherming, digitalisering, duurzaamheid en het toezicht op accountants. De AFM pakt hier de verantwoordelijkheid en zet zich ervoor in om de ideeën op dit gebied verder te brengen in Europa.

De AFM doet onderzoek op basis van robuuste onderzoeksmethodieken die het gebruik van data centraal stellen. De AFM gaat hypothesegedreven te werk en vraagt ontbrekende data op om risico’s nader te onderbouwen. Data liggen ook ten grondslag aan effectmeting van de activiteiten van de AFM, waarmee de activiteiten van de AFM worden verantwoord.

Deel deze pagina

Printversie?