Kapitaalmarkten

Een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag

Het kapitaalmarkttoezicht wordt uitgebreid naar nieuwe partijen en richt zich op een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag. Een langer lopende trend is daarbij de toename van automatisering van de handel, wat hogere eisen stelt aan de beheerste en integere bedrijfsvoering van marktpartijen. Op kortere termijn komen als gevolg van brexit verschillende partijen uit het VK naar Nederland. Daarnaast is de afgelopen jaren ook veel nieuwe regelgeving ingevoerd, waaronder MiFID II en EMIR. Om een robuuste handelsinfrastructuur en integer handelsgedrag te kunnen blijven bewerkstelligen is een versterking van het toezicht en het benutten van data in het toezicht noodzakelijk.

Betrouwbare informatie voor de markt

Voor alle soorten financiële instrumenten die onder AFM-toezicht vallen, moeten de betrokken partijen, van order tot en met afwikkeling, hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat de handel eerlijk verloopt. Transactieprijzen moeten op de juiste wijze tot stand komen en partijen moeten vertrouwen hebben in de markt. Belangrijk daarvoor is dat partijen integer handelen en zorgdragen voor de betrouwbaarheid van informatie in de markt.

Door de toename van verscheidenheid aan producten die door handelsplatformen en andere marktpartijen worden verhandeld, en de toename van het aantal onder toezicht staande kapitaalmarktinstellingen, vindt een intensivering van de toezichttaken plaats. Dat leidt de komende jaren tot meer toezichtactiviteiten om niet integer handelsgedrag zoals marktmisbruik tegen te gaan.

Daarvoor gaan wij meer samenwerken met andere toezichthouders in onderzoeken en passen wij toezichtmethodologieën aan. Zo krijgen wij beter zicht op risico's en ontwikkelingen op de belangrijkste deelmarkten, producten en instellingen en daarmee het handelsgedrag.

Belang stabiele instellingen

Het belang van stabiele instellingen neemt toe. De verantwoordelijkheid voor integer handelsgedrag, een robuuste infrastructuur en het tegengaan van marktmisbruik ligt in de eerste plaats bij instellingen zelf. De AFM verwacht dan ook dat instellingen hun bedrijfsprocessen zo inrichten dat zij hieraan bijdragen. Daaronder valt de beheersing van operationele processen, IT-systemen en cyberweerbaarheid.

Verbeteren datakwaliteit en datamanagement

Het kapitaalmarkttoezicht wordt meer datagedreven. Als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving beschikt de AFM over grote hoeveelheden data over de transacties op de kapitaalmarkten. Met de groeiende hoeveelheid markten en partijen onder toezicht moet het datagedreven toezicht verder ontwikkeld worden. Hiervoor is het verbeteren van de datakwaliteit en het datamanagement van belang; instellingen dienen data tijdig, juist en volledig aan te leveren.

Het kapitaalmarktentoezi­cht wordt meer datagedreven

Daarnaast zal de AFM de toezichtmethodologie doorontwikkelen om risico’s beter in te schatten en daarmee een kwantitatief beeld te vormen van de risico's op de belangrijkste deelmarkten, producten en instellingen. Er worden ook nieuwe toepassingen voor het toezicht ontwikkeld op basis van data, zoals monitoringsdashboards en het detecteren van marktmanipulatie.

Toezicht efficiënter maken

Het toezicht op prospectussen, meldingen en openbare biedingen wordt efficiënter ingericht en uitgevoerd. Dit wordt gerealiseerd door deze taken conform wettelijke taken af te handelen en de doorlooptijden te optimaliseren. De activiteiten worden gericht op de grootste risico’s en waar mogelijk wordt ingezet op automatisering van deze taken.

Internationale samenwerking

Kapitaalmarktinstellingen opereren internationaal. Dit betekent dat toezichthouders meer moeten samenwerken en afstemmen. Beleidskeuzes die internationaal worden gemaakt hebben een nationale uitwerking (en andersom). Daarnaast stellen marktpartijen vergelijkbare vragen aan de toezichthouders in verschillende landen. Een eenduidige beantwoording schept duidelijkheid voor iedereen die actief is op de kapitaalmarkten.

De komende jaren zullen we extra capaciteit inzetten om de invloed te vergroten in de internationale toezichtcolleges die toezicht houden op zowel de nieuwe als de handelsplatformen die over een vergunning beschikken. Ook gaan we in de internationale fora een meer bepalende rol bekleden. Onder meer door ons nog actiever bezig te houden met het beantwoorden van beleidsvraagstukken.

Kapitaalmarkten in onze agenda

Kapitaalmarkten in ons jaarverslag

Deel deze pagina

Printversie?