Proactief

Om onze toezichtdoelen te bereiken, hebben we drie AFM-brede prioriteiten: proactief, datagedreven en invloedrijk. Hieronder leest u over onze proactieve toezichtaanpak.

De AFM is ervan overtuigd dat zij effectiever toezicht houdt door problemen te voorkomen in plaats van achteraf schade te herstellen. De AFM is reeds vertrouwd met deze toezichtstijl en bouwt daarop voort.

Een proactieve houding houdt in dat de AFM vooruitkijkt naar trends en ontwikkelingen in de markt en deze vertaalt naar potentiële risico’s en problemen. Vervolgens pakt de AFM deze problemen op een proactieve manier aan. Dit doen wij door bewust en op basis van een heldere methodologie te kiezen op welke wijze de markt het beste kan worden beïnvloed om te voorkomen dat de problemen zich manifesteren. De methodologie maakt inzichtelijk hoe de AFM belangrijke risico’s tijdig identificeert, begrijpt, prioriteert en aanpakt.

De AFM spreekt daarbij heldere verwachtingen uit naar de markt. Dit vergt dat de AFM keuzes maakt over welke problemen het meest prangend zijn, wat zij graag in de markt wil zien en dat ook problemen aan de rand van het mandaat kritisch worden geëvalueerd, om er zeker van te zijn dat deze door de AFM, of door anderen, adequaat worden opgelost. Ook gaat de AFM actief het gesprek aan met de sector over ontwikkelingen in de markt, de maatschappij of op het gebied van regelgeving en toezicht.

Vooruit kijken

De AFM brengt trends en ontwikkelingen in de markt in kaart en vertaalt deze naar risico’s en problemen voor het toezicht. Als proactieve toezichthouder is de AFM op de hoogte van de nieuwste producten, spelers, businessmodellen en de risico’s die zij meebrengen. Het is van belang dat de AFM continu de markt monitort en ontwikkelingen doorgrondt en haar observaties deelt met stakeholders.

We vertalen trends en ontwikkelingen naar potentiële risico's en problemen

Om onze toezichtdoelen te bereiken, hebben we drie AFM-brede prioriteiten: proactief, datagedreven en invloedrijk. Hieronder leest u over onze proactieve toezichtaanpak.

In het huidige complexe gedigitaliseerde en internationale speelveld ontstaan er risico’s aan de randen van het mandaat van de AFM. Denk aan de invloed van partijen buiten Nederland, het ontstaan van nieuwe fintech-toepassingen die raken aan de verantwoordelijkheid van verschillende toezichthouders, maar ook aan diensten die bewust worden ontworpen om het toezicht te ontlopen.

Heldere verwachtingen naar de markt

Om problemen proactief op te lossen, is het van belang dat de kern van het probleem wordt aangepakt. De AFM maakt gebruik van inzichten in de gedragswetenschap en organisatiecultuur om tot de kern van het probleem te komen, deze aan te pakken en andere problemen die hieruit kunnen volgen in de toekomst te voorkomen.

De AFM spreekt heldere verwachtingen uit naar de markt en legt zodoende de verantwoordelijkheid bij marktpartijen om de daarin benoemde risico’s en problemen te adresseren en te voorkomen. Met het uitspreken van verwachtingen wil de AFM bevorderen dat marktpartijen zelf nadenken over een goede invulling van (wettelijke) normen en voorkomen dat zij die mechanisch en minimalistisch interpreteren.

Scherp op problemen aan de rand van ons mandaat

In het huidige complexe gedigitaliseerde en internationale speelveld ontstaan er risico’s aan de randen van het mandaat van de AFM. Denk aan de invloed van partijen buiten Nederland, het ontstaan van nieuwe fintech-toepassingen die raken aan de verantwoordelijkheid van verschillende toezichthouders, maar ook aan diensten die bewust worden ontworpen om het toezicht te ontlopen.

We werken nauw samen met andere toezichthouders

De AFM wil er zeker van zijn dat ook dit type risico’s worden opgelost en werkt daarom nauw samen met andere toezichthouders om problemen adequaat te kunnen aanpakken. Daarnaast kan de AFM zich met informele instrumenten inzetten om problemen aan de rand van het mandaat op te lossen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan discussies over nieuwe wetgeving.

Inzet formele en informele toezichtinterventies

De AFM gebruikt zowel formele als informele toezichtinterventies en weet wanneer welke interventie opportuun is. De acties van de AFM zijn gericht op het voorkomen van problemen in de financiële markt en de AFM beschikt hiervoor over een breed instrumentarium.

De AFM kan op diverse manieren marktpartijen beïnvloeden, zowel op formele als op informele wijze. Voorop staat dat de AFM partijen beweegt om problemen op te lossen.

Daarnaast beschikt de AFM over de kennis, expertise en ervaring om handhavend op te treden als dat nodig is. De AFM hanteert daarbij een interventiebeleid dat voorschrijft wanneer welk type interventies opportuun zijn. Het interventiebeleid sluit aan bij ontwikkelingen in de markt, zoals digitalisering en internationalisering, en wordt verder geprofessionaliseerd.

Kennis uitbouwen

Voor de uitvoering van het toezicht zijn zowel specialistische kennis en ervaring bij toezichthouders als de juiste IT-tools en systemen nodig. De AFM bouwt deze kennis de komende jaren verder op. De AFM kijkt in haar strategisch personeelsbeleid vooruit welke kennis nodig is en zorgt dat zowel bestaande als nieuw geworven toezichthouders over deze kennis beschikken. Daarnaast beschikt het toezicht over de benodigde instrumenten en systemen om datagedreven toezicht te kunnen houden.

Deel deze pagina

Printversie?