AFM-strategie in 1000 woorden

De strategie geeft aan waar de AFM zich de komende jaren op gaat richten. De AFM-strategie 2020-2022 bouwt voort op de vernieuwing en versterking van het toezicht die de afgelopen jaren is ingezet en stuurt bij op wat er in de buitenwereld gebeurt. De AFM heeft vier toezichtgebieden: financiële dienstverlening, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountancy. Voor elk toezichtgebied is bepaald wat het belangrijkste doel is de komende jaren. Die toezichtdoelen willen we AFM bereiken door proactief, datagedreven en invloedrijk te zijn.


Financiële sector verandert

De financiële sector digitaliseert, het gebruik van data en technologie is de drijvende kracht achter innovaties. Bestaande instellingen werken vaker samen met fintech-partijen en digitalisering van financiële dienstverlening speelt een steeds belangrijker rol. De dreiging van cybercriminaliteit neemt hierdoor toe.

De rente staat al enige tijd historisch laag, hierdoor blijven risico’s voor de financiële sector actueel. De afgelopen jaren is er veel nieuwe, voor de financiële sector impactvolle, Europese regelgeving gekomen. Ook kan er nieuwe regelgeving voortkomen uit de initiatieven voor een Europese Kapitaalmarktenunie. Er is politieke onzekerheid, zoals brexit en de handelsspanningen tussen de VS en China.

En verder moet de financiële sector in toenemende mate anticiperen op de transitie naar een duurzame economie en een duurzame samenleving. Zo kijken beleggers bijvoorbeeld verder dan de harde cijfers en hebben ze steeds meer behoefte aan informatie over de milieuprestaties van ondernemingen (net als informatie over de toekomstbestendigheid van de strategie en het verdienmodel).

Strategie 2020-2022

Om de AFM-doelen voor 2022 te bereiken, is een herijking van de AFM-strategie nodig. De missie van de AFM verandert niet en luidt: ‘De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijk gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.'

De AFM-strategie 2020-2022 bouwt voort op de vernieuwing

en versterking van het toezicht die de afgelopen jaren is ingezet en beweegt mee met wat er in de buitenwereld gebeurt. De strategie is samengevat in het strategiehuis hieronder.

De AFM heeft vier toezichtgebieden: financiële dienstverlening, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountancy. Hieronder lees je in het kort de doelen per toezichtgebied. De AFM wil deze toezichtdoelen bereiken door proactief, datagedreven en invloedrijk te zijn. Dat zijn de drie AFM-brede prioriteiten.

Toezichtdoelen in de markt

Financiële dienstverlening

In de financiële dienstverlening is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van het centraal stellen van het klantbelang. Tegelijkertijd zijn er in de buitenwereld, gedreven door technologie, grote veranderingen op het gebied van dienstverlening, productaanbod en type aanbieders. De doelstelling voor de komende jaren is om consumenten binnen deze veranderende omgeving te blijven beschermen, met name in situaties waar zij kwetsbaar zijn. Zoals bij producten met grote langetermijnimpact en bij dienstverlening in een digitale omgeving.

Assetmanagement

De markt voor vermogensbeheer is in Nederland van groeiend belang. Er vindt stapsgewijs een verschuiving plaats van bankfinanciering naar meer kapitaalmarktfinanciering. Een langdurig lage rente zorgt ervoor dat vermogensbeheer een belangrijke rol kan gaan spelen in opbouw van vermogen. In het toezicht op assetmanagement heeft de AFM de afgelopen jaren de nadruk gelegd op de governance en instellingseisen; voor de komende periode streeft de AFM een duurzaam bedrijfsmodel en een zorgvuldige behandeling van cliënten door vermogensbeheerders na.

Kapitaalmarkten

Het toezicht op de kapitaalmarkten heeft de afgelopen jaren te maken gehad met ingrijpende veranderingen, zoals de invoering van omvangrijke nieuwe regelgeving (o.a. MiFID II) en de komst van een groot aantal partijen door brexit. Deze ontwikkelingen zorgen voor een uitbreiding van het takenpakket en een toename van het aantal partijen onder toezicht. De hoeveelheid toezichtdata neemt hierdoor toe. In het toezicht op kapitaalmarkten zijn de afgelopen jaren dan ook stappen gezet op het gebied van datagedreven toezicht. Tegen de achtergrond van een sterke uitbreiding van taken van de AFM op de kapitaalmarkt, is het doel om een robuuste handelsinfrastructuur en integer handelsgedrag te blijven waarborgen.

Accountancy

In het toezicht op accountantsorganisaties streeft de AFM naar een duurzame borging van hoge kwaliteit van wettelijke controles. De AFM heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de kwaliteit van wettelijke controles, het stimuleren van gedrag en cultuur binnen de accountantsorganisaties en heeft de kwetsbaarheden in de sectorstructuur inzichtelijk gemaakt. De aspecten van gedrag en cultuur en structuur liggen ook de komende jaren aan de basis van het toezicht op de kwaliteit van de sector. De AFM streeft naar een hogere kwaliteit van controles en draagt bij aan de discussie over effectieve prikkels voor accountants(organisaties).

AFM-brede prioriteiten

Om de toezichtdoelen te bereiken, heeft de AFM drie organisatiebrede prioriteiten gekozen die richting geven aan hoe de AFM haar missie op de lange termijn bereikt.

Proactief

Problemen bij financiële instellingen worden het meest effectief aangepakt door ze te voorkomen. De AFM onderzoekt continu nieuwe risico’s en kijkt naar de grondoorzaken van potentiële problemen om proactief te kunnen optreden.

Datagedreven

In een sector en samenleving die in snel tempo digitaliseren, is voor de AFM een datagedreven werkwijze een belangrijke voorwaarde voor een proactieve toezichtaanpak. De groeiende hoeveelheid beschikbare data stelt de AFM in staat om meer risico’s te zien, fijnmaziger naar de markt te kijken en interventies nog beter te onderbouwen. Hiervoor is het nodig dat de AFM de datakwaliteit borgt en haar vaardigheden op het gebied van data-analyse sterk vergroot. Ook de ICT-infrastructuur moet een sterke verdere ontwikkeling doormaken.

Invloedrijk

De AFM is reeds een belangrijke adviseur in de nationale beleidsdiscussies op essentiële toezichtonderwerpen, zoals de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel en de discussie over de toekomst van de accountantssector. Dankzij internationaal verweven markten zijn instellingen van buiten Nederland op onze markt actief en kunnen Nederlandse consumenten diensten afnemen van buitenlandse instellingen. Ook door brexit komen nieuwe partijen onder toezicht van de AFM. Internationale samenwerking wordt daarom belangrijker om de toezichtdoelen te bereiken. De AFM stelt zich ten doel om haar internationale positie te versterken en voert haar inspanning op dat gebied op.

Professionele organisatie

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing en professionalisering van ons toezicht. Die lijn zetten we de komende jaren door. Dit doen we onder andere door het beïnvloeden van de hele keten. We staan hiervoor in nauw contact met onder toezicht staande instellingen, politiek, consumentenvertegenwoordigers en andere belangenorganisaties en partijen. Daarnaast is in de interactie met instellingen zorgvuldige uitwisseling van gegevens en procesmatige voorspelbaarheid van onze processen van essentieel belang. En verder evalueren we ons eigen werk geregeld en werken we hiervoor samen met anderen, zoals bijvoorbeeld toezichthouders. Uitkomsten hiervan vormen voor ons de basis van continue verbetering van de (toezicht)processen. Al deze factoren dragen eraan bij dat we de AFM-strategie 2020-2022 succesvol kunnen uitvoeren.

Deel deze pagina