Agenda 2020

Toezicht op
vermogens­beheer

Een duurzaam bedrijfsmodel van vermogensbeheerders en zorgvuldige behandeling van cliënten

Als gevolg van politieke ontwikke­lingen zoals brexit, Europese regel­geving en de verschuiving naar meer kapitaalmarktgedreven finan­ciering vinden grote veranderingen plaats in de markt voor vermogens­beheer. De markt voor vermo­g­­ens­beheer in Nederland wordt steeds groter. Daarmee groeit ook de rol die deze markt inneemt in de Nederlandse kapitaalmarkt.

Vermogensbeheerders en bewaarders maken ook steeds meer gebruik van ketenpartijen. Niet alleen voor (financiële) administratie, maar ook voor (kern)taken zoals risico­beheer en back-office-taken en (data)systemen, mede als gevolg van de (internationale) specialisatie van dienstverlening. Uitbestedings-, beheers- en con­centratierisico’s worden daardoor groter.

De AFM verwacht van marktpartijen dat zij in de versnipperde markt voldoende grip houden op een beheerste en integere bedrijfs­voering binnen de gehele keten. Duurzaamheid, kennis van klanten en financiële stabiliteit spelen daarbij een belangrijke rol.

De AFM verwacht van marktpartijen dat zij een bedrijfsmodel hebben dat voldoende toekomstbestendig is, zodat ze in staat zijn adequaat in te spelen op (technologische) ontwikkelingen. Zo moeten marktpartijen in staat zijn in te spelen op veranderende behoeften die voortkomen uit sociaal-economische veranderingen, zoals wijzigingen in het pensioenstelsel, en snel te kunnen anticiperen op gewijzigde Europese regelgeving.

Om het doel in het vermogensbeheer­toezicht – een duurzaam bedrijfsmodel van vermogensbeheerders en zorg­vuldige behandeling van cliënten – de komende jaren te kunnen bereiken, stelt de AFM de onderstaande toezichtprioriteiten met bijbehorende activiteiten.

Toezichtprioriteit

Een adequaat functionerende keten van vermogensbeheer­partijen

Toezichtprioriteit

Overige toezichtprioriteiten financiële dienstverlening

Zijn ondernemingen voldoende in control bij uitbesteding?

Paul van der Linden over het belang van een goede beheersing van uitbestedingsrisico's

Deel deze pagina

Printversie?