De AFM in 2019

Belangrijke momenten voor de AFM
en de financiële sector


19 februari

PSD2

De Europese richtlijn PSD2 treedt in werking. Hierdoor kunnen partijen die nieuwe betaaldiensten willen aanbieden o.a. toegang krijgen tot de betaalrekeningen van consumenten en bedrijven, mits die daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven.

3 april

Position paper green bonds

Samen met de Franse toezichthouder AMF publiceren we een position paper over groene obligaties. We pleiten voor aanvullende informatie over de betekenis van ‘groen’ in prospectussen van zulke obligaties. Dit stelt beleggers in staat betere beleggingsbeslissingen te nemen en stimuleert de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in de EU.

29 maart

Brexit

De geplande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. We hadden beloofd dat we alle vergunningaanvragen van financiële partijen die vanwege brexit naar Nederland wilden verhuizen, voor deze datum zouden beoordelen. Mits ze waren ingediend voor 1 juli 2018. Dat is ons gelukt.

18 april

AFM verbiedt binaire opties

We verbieden de verkoop van binaire opties aan particuliere beleggers en beperken de verkoop van contracts for difference (CFD’s). Zo beschermen we particuliere beleggers tegen deze risicovolle producten. Onze permanente maatregelen volgen op vergelijkbare, tijdelijke maatregelen door de Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA).


5 juni

Pensioenakkoord

Na jaren onderhandelen sluiten de regering, werkgevers en werknemers een voorlopig akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord wordt sindsdien door deze partijen uitgewerkt tot concrete, nieuwe pensioencontracten.

11 april

Pensioenonderzoek

Sinds de invoering van de verbeterde premieregeling in 2016 kiezen sommige mensen voor een variabel pensioen met keuzevrijheid. Uit ons onderzoek blijkt dat zulke variabele pensioenproducten nieuwe risico’s met zich meebrengen. Niet alle pensioenuitvoerders gaan hier goed mee om.

9 mei

Handvatten voor accountantsorganisaties

Na onderzoek onder de ‘Big 4’ (de vier grootste accountantsorganisaties) publiceren we praktische handvatten voor het verbeteren van de wettelijke accountantscontroles. Dit helpt om een kwaliteitsgerichte cultuur bij accountantsorganisaties te bevorderen en te verankeren.

28 juni

Verzekeraars activeren klanten ‘woekerpolissen’

Verzekeraars hebben al hun klanten met een beleggingsverzekering gewezen op de mogelijkheid om hun financiële situatie te verbeteren door een bewuste keus te maken: de verzekering aanpassen, voortzetten of stopzetten. Hiermee is de wettelijke activeringsplicht voor deze verzekeraars afgerond. In de volksmond worden deze verzekeringen ook wel ‘woekerpolissen’ genoemd.

18 juni

EU wil criteria voor duurzame beleggingsproducten

De EU-expertgroep voor duurzame financiering publiceert een voorstel voor concrete criteria om op Europees niveau te bepalen of investeringen wel of niet bijdragen aan het klimaat: de zogenoemde taxonomie.

25 juli

Artificiële intelligentie verzekeringssector

Samen met DNB hebben we een verkenning gedaan naar de inzet van artificiële intelligentie in de verzekeringssector. We hebben tien aandachtspunten opgesteld, waarvan verzekeraars zich bewust moeten zijn.

21 juli

Nieuwe Prospectusverordening

In de nieuwe EU-Prospectusverordening staat dat risico’s in prospectussen specifieker moeten worden beschreven. Ook zijn er aangescherpte eisen voor begrijpelijkheid en de samenvatting van het prospectus.

10 oktober

Trendzicht 2019

In Trendzicht publiceren we jaarlijks de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. We signaleren dit jaar actuele risico’s bij het aflopen van aflossingsvrije hypotheken, bij nieuwe referentierentes en bij digitalisering in de retaildienstverlening.

23 oktober

Signalenmonitor

De AFM publiceert voor het eerst de halfjaarlijkse Signalenmonitor. Hierin leggen we uit welke meldingen we krijgen en wat we ermee doen.

3 oktober

Alle klachten verzameld

Alle verzekeraars samen ontvingen (in 2018) 160.000 klachten. Bijna de helft van die klachten ging over zorgverzekeringen. Dit is de eerste keer dat we alle klachten van alle (178) aanbieders van verzekeringen verzameld hebben. We gaan dat voortaan jaarlijks doen.

16 oktober

Handleiding Wwft BES voor Caribisch Nederland

Onze Handleiding Wwft BES geeft concrete handvatten en nadere duiding aan de vereisten uit de Wwft BES voor dienstverleners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

14 november

Wisselende kwaliteit ‘Overige OOB-accountants-organisaties’

Uit ons onderzoek blijkt dat de kwaliteitsslag bij de ‘Overige OOB-accountantsorganisaties’ (dit zijn de partijen direct na de Big 4) grote verschillen laat zien. Bovendien zijn een aantal wettelijke controles gekwalificeerd als onvoldoende.

18 december

Open communicatie bij pensioenverlaging

De AFM roept pensioenfondsen op hun deelnemers en pensioengerechtigden zo persoonlijk mogelijk te informeren als zijn pensioenverlagingen doorvoeren. Ook moeten ze hen stimuleren om tot actie over te gaan.

26 november

Invloed keuzeomgeving

Alle verzekeraars samen ontvingen (in 2018) 160.000 klachten. Bijna de helft van die klachten ging over zorgverzekeringen. Dit is de eerste keer dat we alle klachten van alle (178) aanbieders van verzekeringen verzameld hebben. We gaan dat voortaan jaarlijks doen.

31 december

Oplossing mkb-rentederivaten

Alle mkb-klanten met een rentederivaat die voor compensatie in aanmerking komen, hebben voor 31 december 2019 een aanbodbrief met compensatievoorstel van hun bank ontvangen. 18.907 ondernemers ontvangen samen circa 1,4 miljard euro aan compensatie.

19 februari

PSD2

De Europese richtlijn PSD2 treedt in werking. Hierdoor kunnen partijen die nieuwe betaaldiensten willen aanbieden o.a. toegang krijgen tot de betaalrekeningen van consumenten en bedrijven, mits die daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven.

29 maart

Brexit

De geplande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. We hadden beloofd dat we alle vergunningaanvragen van financiële partijen die vanwege brexit naar Nederland wilden verhuizen, voor deze datum zouden beoordelen. Mits ze waren ingediend voor 1 juli 2018. Dat is ons gelukt.

3 april

Position paper green bonds

Samen met de Franse toezichthouder AMF publiceren we een position paper over groene obligaties. We pleiten voor aanvullende informatie over de betekenis van ‘groen’ in prospectussen van zulke obligaties. Dit stelt beleggers in staat betere beleggingsbeslissingen te nemen en stimuleert de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in de EU.

11 april

Pensioenonderzoek

Sinds de invoering van de verbeterde premieregeling in 2016 kiezen sommige mensen voor een variabel pensioen met keuzevrijheid. Uit ons onderzoek blijkt dat zulke variabele pensioenproducten nieuwe risico’s met zich meebrengen. Niet alle pensioenuitvoerders gaan hier goed mee om.

18 april

AFM verbiedt binaire opties

We verbieden de verkoop van binaire opties aan particuliere beleggers en beperken de verkoop van contracts for difference (CFD’s). Zo beschermen we particuliere beleggers tegen deze risicovolle producten. Onze permanente maatregelen volgen op vergelijkbare, tijdelijke maatregelen door de Europese autoriteit voor effecten en markten (ESMA).

9 mei

Handvatten voor accountantsorgani­saties

Na onderzoek onder de ‘Big 4’ (de vier grootste accountantsorganisaties) publiceren we praktische handvatten voor het verbeteren van de wettelijke accountantscontroles. Dit helpt om een kwaliteitsgerichte cultuur bij accountantsorganisaties te bevorderen en te verankeren.

5 juni

Pensioenakkoord

Na jaren onderhandelen sluiten de regering, werkgevers en werknemers een voorlopig akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Dit akkoord wordt sindsdien door deze partijen uitgewerkt tot concrete, nieuwe pensioencontracten.

18 juni

EU wil criteria voor duurzame beleggingsproducten

De EU-expertgroep voor duurzame financiering publiceert een voorstel voor concrete criteria om op Europees niveau te bepalen of investeringen wel of niet bijdragen aan het klimaat: de zogenoemde taxonomie.

28 juni

Verzekeraars activeren klanten ‘woekerpolissen’

Verzekeraars hebben al hun klanten met een beleggingsverzekering gewezen op de mogelijkheid om hun financiële situatie te verbeteren door een bewuste keus te maken: de verzekering aanpassen, voortzetten of stopzetten. Hiermee is de wettelijke activeringsplicht voor deze verzekeraars afgerond. In de volksmond worden deze verzekeringen ook wel ‘woekerpolissen’ genoemd.

21 juli

Nieuwe Prospectus­verorde­ning

In de nieuwe EU-Prospectusverordening staat dat risico’s in prospectussen specifieker moeten worden beschreven. Ook zijn er aangescherpte eisen voor begrijpelijkheid en de samenvatting van het prospectus.

25 juli

Artificiële intelligentie verzekeringssector

Samen met DNB hebben we een verkenning gedaan naar de inzet van artificiële intelligentie in de verzekeringssector. We hebben tien aandachtspunten opgesteld, waarvan verzekeraars zich bewust moeten zijn.

3 oktober

Alle klachten verzameld

Alle verzekeraars samen ontvingen (in 2018) 160.000 klachten. Bijna de helft van die klachten ging over zorgverzekeringen. Dit is de eerste keer dat we alle klachten van alle (178) aanbieders van verzekeringen verzameld hebben. We gaan dat voortaan jaarlijks doen.

10 oktober

Trendzicht 2019

In Trendzicht publiceren we jaarlijks de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. We signaleren dit jaar actuele risico’s bij het aflopen van aflossingsvrije hypotheken, bij nieuwe referentierentes en bij digitalisering in de retaildienstverlening.

16 oktober

Handleiding Wwft BES voor Caribisch Nederland

Onze Handleiding Wwft BES geeft concrete handvatten en nadere duiding aan de vereisten uit de Wwft BES voor dienstverleners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

23 oktober

Signalenmonitor

De AFM publiceert voor het eerst de halfjaarlijkse Signalenmonitor. Hierin leggen we uit welke meldingen we krijgen en wat we ermee doen.

14 november

Wisselende kwaliteit ‘Overige OOB-accountants­organisaties’

Uit ons onderzoek blijkt dat de kwaliteitsslag bij de ‘Overige OOB-accountantsorganisaties’ (dit zijn de partijen direct na de Big 4) grote verschillen laat zien. Bovendien zijn een aantal wettelijke controles gekwalificeerd als onvoldoende.

26 november

Invloed keuzeomgeving

Alle verzekeraars samen ontvingen (in 2018) 160.000 klachten. Bijna de helft van die klachten ging over zorgverzekeringen. Dit is de eerste keer dat we alle klachten van alle (178) aanbieders van verzekeringen verzameld hebben. We gaan dat voortaan jaarlijks doen.

18 december

Open communicatie bij pensioenverlaging

De AFM roept pensioenfondsen op hun deelnemers en pensioengerechtigden zo persoonlijk mogelijk te informeren als zijn pensioenverlagingen doorvoeren. Ook moeten ze hen stimuleren om tot actie over te gaan.

31 december

Oplossing mkb-rentederivaten

Alle mkb-klanten met een rentederivaat die voor compensatie in aanmerking komen, hebben voor 31 december 2019 een aanbodbrief met compensatievoorstel van hun bank ontvangen. 18.907 ondernemers ontvangen samen circa 1,4 miljard euro aan compensatie.


Deel deze pagina

Volgende pagina