Finan­ciële sector in cijfers

De AFM houdt toezicht op vier toezichtgebieden. Hieronder staan een aantal belangrijke resultaten.

Finan­ciële dienstverlening

Execution-only-beleggingsdienstverlening

Door betere passendheidstoetsen krijgen doe-het-zelf beleggers standaard alleen toegang tot niet-complexe, niet-risicovolle producten.

Consumptief krediet

In overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken en Vereniging van Financieringsondernemingen zijn de leennormen aangepast, zodat de leenruimte beter aansluit bij situatie van de klant.

Productontwikkelingsproces

Van de 6 onderzochte volmachtkantoren bleken 5 bij de auto- en inboedelverzekeringen de productonwikkelingsnormen niet goed na te leven.

Na 6 informele maatregelen hebben partijen verbeteringen doorgevoerd bij hun verzilverhypotheken.

Kapitaalmarkten

Sterke stijging sociale, groene en duurzaamheidsobligaties

Meer standaardisatie en transparantie gewenst op de markt in sustainable bonds.

 • De markt van nieuw uitgegeven duurzame obligaties groeide van ruim € 9 miljard in 2018 naar bijna € 18 miljard nominale waarde in 2019.
 • Nederland in top 3 van markten in duurzame obligaties

Toezicht op tijdige openbaarmaking van voorwetenschap

 • +/- 150 contactmomenten met uitgevende instellingen n.a.v. signalen uit realtime surveillancetoezicht die in verschillende gevallen hebben geleid tot aanpassing/uitsturen van persbericht
 • 2x normoverdragende gesprekken
 • 1x handelsonderbreking

Marktmisbruik toezicht

 • +/- 500 STORs
 • +/- 20 waarschuwingsbrieven

Meldingen- en transactierapportagetoezicht

 • +/-100 waarschuwingsbrieven/normoverdragende brieven of normoverdacht in andere zin.

Asset­management

Meldingen

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen (zowel icbe’s als abi’s) zijn wettelijk verplicht om bij de AFM bepaalde meldingen te doen. Voor beleggingsondernemingen betreft dit materiële wijzigingen in de bedrijfsvoering en incidentmeldingen. Voor beheerders van beleggingsinstellingen betreft dit naast incidentmeldingen onder meer fondsmeldingen, wijzigingen in de governance, beloningsbeleid, aanstelling van de bewaarder en wijzigingen in het prospectus.

 • In 2020 zijn er 541 meldingen gedaan.
 • Daarvan waren er 138 fondsmeldingen.
 • De overige meldingen (403) werden voornamelijk veroorzaakt door het grotere aantal prospectuswijzigingen

Bewaardersrapportage

Bewaarders hebben een belangrijke rol in het toezicht op beleggingsfondsen. Ze nemen de activa van beleggingsfondsen in bewaring en hebben eigen toezichttaken

 • Nederland telt dertien bewaarders.
 • Deze dertien bewaarders vervullen bewaardertaken bij meer dan 1500 fondsen van ca. 120 beheerders. Zo dekken zij vrijwel de gehele fondsenmarkt.
 • Het betreft: ca 1200 AIFs en 300 ICBEs.
 • Vanaf 2020 rapporteren deze bewaarders 2 x per jaar mogelijke onregelmatigheden die zij constateren bij deze fondsen aan de AFM.
 • Hiermee versterken wij ons doorlopend (toe)zicht op de NL-vermogensbeheersector.

Accountancy

Kwaliteitsslag bij Big 4-accountantsorganisaties

 • Nieuw onderzoek naar de realisatie van de kwaliteitsslag.
 • Big 4 op goede weg in realisatie van kwaliteitsgerichte cultuur.
 • Planmatige sturing op duurzame kwaliteitsverbetering.
 • Besturen tonen goed voorbeeldgedrag.
 • Inzet kwaliteitswaarborgen kan beter.

Impact coronacrisis in financiële verslaggeving

 • Onderzoek naar toelichting van impact corona in halfjaarberichtgeving.
 • Halfjaarberichten van 26 beursgenoteerde ondernemingen onderzocht.
 • Slechts 25% gaf goede toelichting over effecten coronacrisis op onderneming.
 • Bij 50% ontbrak informatie op relevante onderdelen.
 • Kwaliteit van toelichtingen varieerden sterk.
 • Kleine groep gaf vrijwel geen enkele toelichting.

Financiële verslaggeving

 • 18 onderzoeken afgerond naar jaarverslaggeving over 2018.
 • 2 mededelingen gegeven en aantal afspraken gemaakt met ondernemingen om jaarverslaggeving te verbeteren.

Vergunningen

 • 7 vergunningen verleend aan niet-OOB-accountantsorganisaties.

Deel deze pagina