Begroting

De AFM is een toezichthouder met een relatief korte bestaansgeschiedenis. Wij hebben ons sinds 2002 ontwikkeld van beurswaakhond tot brede gedragstoezichthouder. Om de daarbij behorende groeiende begroting inzichtelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om tot 2013 terug te kijken. De periode voorafgaand aan 2013 is lastig te vergelijken met de periode erna, aangezien in 2013 de bekostigingssystematiek is herzien.

De begroting is in de periode 2013-2020 toegenomen van circa 85 miljoen euro tot 106 miljoen euro (inclusief 5,2 miljoen euro voor brexitwerkzaamheden). Dat is gemiddeld 3,2 procent per jaar, en reëel gemiddeld 1,5 procent per jaar. Dit is deels te verklaren door investeringen in IT en digitalisering en door de toename van kosten (loon- en prijsbijstelling, zie grafiek ontwikkeling reëele lasten).

De belangrijkste oorzaak van onze groei is de uitbreiding van onze taken. Als we op geaggregeerd niveau kijken naar die uitbreiding kunnen we die grotendeels koppelen aan de volgende ontwikkelingen:

  • De financiële crisis heeft bijgedragen aan verdere regulering van de financiële markten en het toezicht daarop.
  • De start van de kapitaalmarktunie heeft gezorgd voor een scala aan aanvullende Europese wetgeving (AIFMD, EMIR, MIFID II, PRIIPS etc.).
  • Nationale wetgeving op het gebied van pensioen en accountants heeft ook bijgedragen aan een aanvulling van taken voor het toezichtgebied accountancy en financiële dienstverlening.
  • Incidenten en schandalen (DSB, Euribor/Libor, rentederivaten etc.) hebben geleid tot intensivering van toezicht of uitbreiding van taken.

We kijken ook kritisch naar de kosten van ons toezicht en hoe wij deze waar mogelijk kunnen verminderen (zie grafiek taakstelling).

Ontwikkeling lasten (€ mln)

In de grafiek is de ontwikkeling van de totale begroting van de AFM (nominale lasten) afgezet tegen de totale begroting gecorrigeerd met de loon- en prijsbijstelling (reële lasten), zoals deze jaarlijks aan de AFM zijn toegekend. De stijging van de nominale lasten in de periode 2013-2020 is € 20,9 mln. Hiervan wordt € 11,7 mln. veroorzaakt door loon- en prijsbijstellingen. De stijging in reële termen in de jaren 2013-2020 is € 9,2 mln. Dit betekent dat onze begroting nominaal gemiddeld met 3,2 procent per jaar is gestegen en reëel gemiddeld met 1,5 procent per jaar. De stijging 2019 ten opzichte van 2018 werd veroorzaakt door extra toegekend budget naar aanleiding van brexit.

Sinds 2017 richten wij onze bedrijfsvoering efficiënter in om op die manier kosten te besparen.

In de staafdiagram is de ontwikkeling van de begroting te vergelijken met de ontwikkeling van de kostenbesparende efficiency-maatregelen.

Hiermee laten wij zien ook kritisch te kijken naar onze doelmatigheid en onze toezichtskosten waar mogelijk te verlagen.

De relatief forse stijging van de begroting in 2019 ten opzichte van 2018 werd veroorzaakt door extra toegekend budget naar aanleiding van brexit.

Ontwikkeling begroting versus efficiency-maatregelen (€ mln)

Externe ontwikkelingen en nieuwe wetgeving hebben invloed op kosten

Meer informatie over aanvullende toezichtstaken/wetgeving?

Heffingen doorlopend toezicht per toezichtgebied 2013-2020

Deel deze pagina