Toezichtcyclus

Beïnvloeding en handhaving als onderdeel van onze toezichtcyclus

De AFM heeft een veelomvattend takenpakket, waarbij het nodig is keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het doel is de middelen die wij hebben zo effectief mogelijk in te zetten en een goed evenwicht te bewaren tussen het oplossen van bestaande problemen en het voorkomen van nieuwe problemen.

Er bestaan grote verschillen tussen de toezichtgebieden waarvoor de AFM verantwoordelijk is. Niet alleen verschillen onze formele interventiemogelijkheden, maar de kapitaalmarkten, financiële dienstverlening, assetmanagement en accountancysector lopen wezenlijk uiteen in bijvoorbeeld dynamiek, spelers en volwassenheid.

Beïnvloeding en handhaving zijn een belangrijk onderdeel van onze toezichtcyclus. Het toezicht van de AFM richt zich op de naleving van de normen die in de financiële wet- en regelgeving zijn neergelegd. Uitgangspunt is dat een marktpartij zich uit eigen beweging naar deze normen gedraagt. Gebeurt dit niet of gebrekkig, dan kunnen wij verschillende instrumenten inzetten.

Onze risico-gestuurde toezichtcyclus

In alle stappen van de toezichtcyclus heeft de AFM invloed op het gedrag van marktpartijen. Zo brengen wij partijen vaak al in beweging als wij duidelijk maken dat een bepaald risico bij ons op de radar staat. Bijvoorbeeld door een informatie-uitvraag te doen over hoe zij omgaan met dat risico.

De meest gerichte beïnvloeding van de markt gebeurt in de derde stap van de toezichtcyclus, waarin ook formele handhaving thuishoort. In deze fase zit echter ook een aantal middelen dat we als 'informeel' omschrijven. Het onderscheid tussen informele en formele handhaving is dat formele handhavingsinstrumenten een expliciete wettelijke grondslag hebben, informele handhavingsinstrumenten zijn maatregelen die niet in de wet worden genoemd.

In de derde stap staat een tweeledige vraag centraal:

  1. Wat is de meest effectieve en efficiënte manier om het gedrag van de onder toezicht staande ondernemingen te beïnvloeden?
  2. En wat is het meest effectieve en passende instrument gelet op de beschikbare capaciteit en andere middelen?

Deel deze pagina